Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 52 Thuật ngữ

SA THẢI
Hình thức kỷ luật lao động dẫn đến quan hệ lao động của người lao động bị chấm dứt, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.Người sử dụng lao động có quyền áp dụng hình thức kỷ luật này ...
SẮC LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp.Sắc lệnh xuất hiện trong Nhà nước La Mã cổ đại. Đầu tiên, sắc lệnh là tên gọi của văn ...
SẮC LỆNH SỐ 13 NGÀY 24.01.1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC TÒA ÁN VÀ NGẠCH THẨM PHÁN
Sắc lệnh quy định về cách tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành ngày 24.01.1946.Đây là sắc lệnh đầu tiên của chính quyền cách mạng do Chủ ...
SẮC LỆNH SỐ 185 NGÀY 26.5.1948 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN SƠ CẤP VÀ ĐỆ NHỊ CẤP
Sắc lệnh quy định các vấn đề về thẩm quyền của Tòa án sơ cấp, các trường hợp Tòa án sơ cấp mất liên lạc với Tòa đệ nhị cấp và thẩm quyền của Tòa án đệ nhị cấp được Chủ tịch Chính phủ Việt ...
SẮC LỆNH SỐ 33C NGÀY 13.09.1945 VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ
Sắc lệnh quy định việc thiết lập các Tòa án quân sự nhằm trừng trị các hành vi xâm hại tới nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập do Chủ tịch ...
SẮC LỆNH SỐ 51 NGÀY 17.4.1946 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CÁC TÒA ÁN VÀ sự PHÂN CÔNG GIỮA CÁC NHÂN VIÊN TRONG TÒA ÁN
Sắc lệnh xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với mọi công dân và người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam và quy định sự phân công thẩm ...
SẮC LỆNH SỐ 57 NGÀY 3.05.1946 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CÁC BỘ
Sắc lệnh quy định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hành chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ lương, phụ cấp, công tác phí và những vấn đề khác có liên quan trong các bộ, nha của Chính phủ nước ...
SẮC LỆNH SỐ 85 NGÀY 22.5.1950 VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY TƯ PHÁP VÀ LUẬT TỐ TỤNG
Sắc lệnh quy định các biện pháp cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới được Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ký ban hành ngày 22.5.1950.Cải cách ...
SẮC LUẬT
Văn bản của Ban Thường vụ - cơ quan của Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946. Dự án Sắc luật do Chính phủ đề nghị để Ban Thường vụ biểu quyết thông qua trong những trường hợp đặc biệt khi Nghị viện ...
SẮC THUẾ
Loại thuế - khoản tiền hoặc hiện vật bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh hay một khoản thu của Nhà nước mang tính nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân, mọi tổ chức.Nhà nước đặt ...
SẢN NGHIỆP
Tài sản bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp của một cá nhân để sinh sống, kinh doanh, tạo nên cơ nghiệp của cá nhân đó.Tài sản của một cá nhân có ...
SẢN PHẨM TRÍ TUỆ
Kết quả của hoạt động sáng tạo được thể hiện dưới hình thức nhất định như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học...
SÁNG CHẾ
Giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ ...
SÁNG KIẾN PHÁP LUẬT
Quyền của một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân trình dự án luật, pháp lệnh hoặc kiến nghị xây dựng pháp luật (hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản luật, pháp lệnh) ra trước cơ quan lập pháp.Theo quy định tại ...
SÁNG LẬP VIÊN
Những người khởi xướng việc thành lập một tổ chức và gia nhập tổ chức đó. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (trong một số trường hợp do pháp luật quy định) các sáng lập viên tiến hành: Dự ...
SAO LỤC
Sao chép lại đúng y như bản gốc những giấy tờ, văn bản của các cơ quan nhà nước ban hành.Các ví dụ điển hình về hành vi sao lục là sao lục giấy khai sinh, sao lục giấy đăng ký kết hôn, sao lục ...
SAO Y BẢN CHÍNH
Sao chép nguyên văn cả về nội dung và hình thức một văn bản từ bản chính, sau đó có dấu thị thực của cơ quan có thẩm quyền.“Bản sao y bản chính” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản ...
SÁP NHẬP PHÁP NHÂN
Kết hợp hai hay nhiều tổ chức có tư cách pháp nhân thành một tổ chức duy nhất.Ở góc độ pháp luật tài sản, sáp nhập pháp nhân có thể được định nghĩa như là việc chuyển giao toàn bộ sản nghiệp (bao gồm tài ...
SÁP NHẬP TÀI SẢN
(Hành vi của chủ thể) nhập một tài sản vào một tài sản khác. Kết quả là tài sản ban đầu và tài sản sáp nhập trở thành một khối tài sản thống nhất.Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau ...
SÉC
Chứng từ thanh toán ghi nhận lệnh trả tiền của chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản, được lập trên mẫu in sẵn theo thể thức luật định, theo đó, tổ chức quản lý tài khoản trích một khoản tiền từ ...