Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 41 Thuật ngữ

DÂM Ô
Hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác nhằm kích thích hoặc thỏa mãn tình dục, trừ hành vi giao cấu với chính người bị xúc phạm.Trong lịch sử lập pháp, Luật hình sự Việt Nam có những đánh giá khác nhau về mức độ của tính ...
DẪN CHIẾU PHÁP LUẬT
Dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba, một hình thức áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật; trong trường hợp áp dụng pháp luật nước ngoài mà pháp luật nước đó dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba ...
DÂN CHỦ
Chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ (nói tắt).Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện do nhân dân ...
DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng, hay xã hội, chủ yếu trong tổ chức của các cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực nhà nước, theo đó, quyền dân chủ của các thành viên trong ...
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng hay xã hội, theo đó quyền dân chủ của các thành viên trong tổ chức,cộng đồng hay xã hội đó được thực hiện một cách trực tiếp do chính bản ...
DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ
Cộng đồng người sống trên lãnh thổ của quốc gia nhất định và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó.Thành phần dân cư của quốc gia gồm: 1) Công dân của nước sở tại; 2) Người nước ngoài, bao gồm người có quốc ...
DÂN DI CƯ
Những người rời bỏ nơi cư trú ở quốc gia mà người đó mang quốc tịch hoặc thường trú để đến cưtrú dài hạn hoặc định cư ở một quốc gia khác.Những người xuất cảnh có thời hạn để thực hiện những mục đích như ...
DẪN ĐỘ TỘI PHẠM
Chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người đã bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án hình sự.Dẫn độ ...
DÂN NHẬP CƯ
Những người có quốc tịch nước ngoài hoặc không quốc tịch nhập cảnh một nước khác (không phải nước mà họ mang quốc tịch hoặc đang cư trú) với mục đích cư trú dài hạn hoặc định cư.Những người nhập cảnh với mục đích cư ...
DÂN THƯỜNG TRONG CHIẾN TRANH
Người không thuộc lực lượng vũ trang trong chiến tranh.Địa vị pháp lý của dân thường trong chiến tranh được quy định trong Công ước La Hay năm 1907, Công ước Giơnevơ năm 1949 về bảo vệ dân thường trong chiến tranh, 2 Nghị định thư bổ ...
DÂN TỘC
Dân tộc (tộc người, ethnie) - hình thái đặc thù của một tập đoàn người, xuất hiện trong quá trình phát triển của tự nhiên và xã hội, được phân biệt bởi 3 đặc trưng cơ bản là ngôn ngữ, văn hóa và ý thức tự giác về ...
DANH DỰ
Sự coi trọng của xã hội về con người hoặc tổ chức nào đó và được thừa nhận như một quyền nhân thân.Danh dự là phạm trù cá nhân mang tính xã hội, luôn gắn liền với chủ thể xác định, là một trong những ...
DANH SÁCH CHỦ NỢ
Bản ghi tên các chủ nợ do tổ quản lý tài sản lập trong thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, trong đó ghi rõ số nợ của mỗi chủ nợ với sự phân định nợ có bảo đảm, nợ ...
DANH SÁCH CỬ TRI
Tập hợp các cử tri của kỳ bầu cử.Danh sách cử tri thường được lập trước các kỳ bầu cử nhằm xác định một cách đầy đủ, chính xác các cử tri có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi để tham gia các kỳ bầu ...
DANH SÁCH NGƯỜI ỨNGCỬ
Tập hợp các ứng cử viên để cử tri bầu chọn vào các vị trí được đề cử.Danh sách người ứng cử có thể được lập theo nhiều phương thức khác nhau, trong đó, hai phương thức chủ yếu là: 1) Danh sách người ứng ...
DẤU HIỆU CỦA TỘI PHẠM
Dấu hiệu (đặc điểm) chung cho tất cả những hành vi bị coi là tội phạm.Theo Luật hình sự Việt Nam, hành vi bị coi là tội phạm có 4 dấu hiệu là : 1) Nguy hiểm cho xã hội; 2) Có lỗi; 3) Được ...
DẤU HIỆU ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
Dấu hiệu trong luật phản ánh mức độ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội phù hợp với một khung hình phạt nhất định và là cơ sở pháp lý để định khung hình phạt đối với hành vi đó.Căn cứ ...
DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI
Dấu hiệu dùng để mô tả tội phạm cụ thể trong luật và cho phép phân biệt tội này với tội khác.Dấu hiệu định tội là những dấu hiệu đặc trưng điển hình, phản ánh được đầy đủ tính chất nguy hiểm của một tội ...
DI CHÚC
Sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.Chỉ cá nhân mới được lập di chúc, phải là sự định đoạt của cá nhân đó đối với toàn bộ hoặc một phần tài sản, ...
DI DÂN
Dời, chuyển dân cư từ nơi này đến lập nghiệp tại nơi khác, từ nông thôn ra thành thị, từ vùng này qua vùng khác và cả trong trường hợp từ nước này qua nước khác (gọi là di dân quốc tế) nhằm mục đích phân bố ...