Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 205 Thuật ngữ

ĐẶC KHU KINH TẾ
Khu vực có địa giới xác định, thường với diện tích rộng hơn khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc lãnh thổ quốc gia, trong đó, áp dụng các ưu đãi đặc biệt về chế độ hải quan, ngoại hối, thuế, thị thực cho các ...
ĐẶC XÁ
Miễn toàn bộ hoặc một phần hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt, kể cả miễn trách nhiệm hình sự hoặc xóa án đối với một hoặc một số người nhất định hoặc một số đông người đang chấp hành hình phạt, trong trường hợp họ lập ...
ĐẠI BIỆN LÂM THỜI
Viên chức ngoại giao được cử tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao khi người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao vắng mặt hoặc không thể thi hành nhiệm vụ của mình.Theo quy định tại Điều 19 Công ước Viên ...
ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
Cá nhân được các công dân khác bầu cử làm đại biểu trong các thiết chế hoặc tổ chức xã hội.Đại biểu dân cử có thể được sử dụng trong nhiều văn cảnh khác nhau, song phổ biến nhất là dùng để chỉ các đại ...
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ một cá nhân công dân được bầu cử vào Hội đồng nhân dân (các cấp). Đại biểu Hội đồng nhân dân là đại diện cho nhân dân trong đơn vị hành chính - lãnh thổ mà Hội đồng là ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu của nhân dân tại Quốc hội thông qua cuộc tổng tuyển cử.Ở các nước tư sản, đại biểu Quốc hội được gọi là nghị sĩ Quốc hội, đại biểu Quốc hội ở thượng nghị viện ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao.Đại biểu Quốc hội chuyên trách không giữ bất cứ chức vụ nào trong bộ máy quản lý hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ ...
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
Đại biểu Quốc hội vừa làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân vừa đảm nhiệm chức vụ khác trong các tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, tổ chức kinh tế, tổ ...
ĐẠI DIỆN
Việc một người, một cơ quan, tổ chức nhân danh người, cơ quan, tổ chức khác xác lập, thực hiện hành vi pháp lý trong phạm vi thẩm quyền đại diện.Đại diện có đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền.Đại diện theo pháp ...
ĐẠI DIỆN TOÀN QUYỀN
Người đại diện duy nhất của Nhà nước ở nước ngoài có toàn quyền tiến hành các quan hệ với Chính phủ nước sở tại, điều hành và giám sát các hoạt động của các cơ quan khác của nhà nước mình ở nước sở ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.Các cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.Đại hội đồng cổ ...
ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan chính của Liên hợp quốc bao gồm tất cả các thành viên của Liên hợp quốc.Phái đoàn đại diện của mỗi quốc gia thành viên tại Đại hội đồng có nhiều nhất là 5 đại diện, 5 phó đại diện, một số cố ...
ĐẠI HỘI XÃ VIÊN
Cơ quan có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã với thành phần gồm toàn thể xã viên hợp tác xã.Hợp tác xã có đông xã viên có thể triệu tập Đại hội đại biểu xã viên. Đại hội toàn thể xã viên ...
ĐẠI LÝ
Quan hệ, trong đó, một bên (bên đại lý) bằng danh nghĩa của chính mình thực hiện một hoặc một số công việc theo sự ủy thác của bên kia (bên giao đại lý) để hưởng thù lao.Các nước theo truyền thống luật Anh - Mỹ quan ...
ĐÃI NGỘ QUỐC GIA
Đối xử giữa các quốc gia, theo đó, nước sở tại dành cho công dân, pháp nhân nước ngoài các quyền lợi như công dân, pháp nhân của mình.Chế độ đối xử quốc gia còn được gọi tắt là đối xử quốc gia, mang tính ...
ĐẠI SỨ
Cấp bậc ngoại giao cao nhất của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao.Đại sứ được bổ nhiệm làm đại diện cao nhất của một nhà nước hoặc tổ chức quốc tế trước nguyên thủ quốc gia của nước tiếp nhận theo quy ...
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài với sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia hữu quan ở cấp cao nhất (cấp đại sứ).Đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm bên cạnh nguyên thủ ...
ĐẠI SỨ QUÁN X. Cơ quan đại diện ngoại giao.
 
ĐẠI XÁ
Tha, miễn hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt cho một số loại tội phạm hoặc một loạt người phạm pháp nhất định đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử, thi hành án.Quyết định đại xá là văn bản pháp luật được áp dụng đối với ...
ĐĂNG KIỂM
(Cơ quan nhà nước) kiểm tra, giám sát, xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vận hành các phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy, an toàn của người và hàng hóa ở trên các phương tiện đó.Cơ quan ...