Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2024, Công văn số 2329/UBND-TH ngày 10 tháng 6 năm 2024, Công văn số 2401/UBND-TH ngày 14 tháng 6 năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1385/BKHĐT-QLQH ngày 27 tháng 02 năm 2024 và văn bản số 2540/BKHĐT-QLQH ngày 05 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan; tính chính xác của thông tin, số liệu nêu trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong Phụ lục III (kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2). Huyền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch thành phố);

b) Phân công trách nhiệm chủ trì và trách nhiệm phối hợp giữa thành phố Cần Thơ và các bộ, ngành trung ương bảo đảm thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố. Đồng bộ hệ thống các quy hoạch trên địa bàn thành phố; bảo đảm sự thống nhất giữa Quy hoạch tỉnh với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan. Xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực thực hiện Quy hoạch thành phố.

c) Xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch thành phố Cần Thơ đã đề ra;

d) Xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án; xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo tính tuân thủ tính kế thừa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt; đảm bảo tính liên kết, thống nhất giữa các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, các địa phương;

b) Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bối cảnh hội nhập quốc tế và thực tiễn tại địa phương;

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư trong phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể;

d) Phân bổ nguồn lực đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn; sớm đưa dự án vào sử dụng, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;

đ) Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn phải phù hợp với Quy hoạch thành phố và các quy hoạch có liên quan, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

e) Đề cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương trong triển khai thực hiện; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho các các Sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch

a) Trước năm 2025: Rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch thành phố đã được phê duyệt;

b) Trong năm 2024: Thông báo công khai danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch thành phố Cần Thơ hết hiệu lực theo quy định Điều 59 Luật Quy hoạch;

c) Chủ động nghiên cứu xây dựng các đề án thay thế (nếu cần thiết) để đảm bảo duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ.

(Danh mục các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương hết hiệu lực tại Phụ lục I kèm theo)

2. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án

a) Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các ngành quan trọng cần thực hiện

- Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển:

+ Đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tư duy kinh tế của doanh nghiệp, người dân gắn với thực hiện chuyển đổi số dựa trên 03 trụ cột chính (kinh tế số, xã hội số, chính quyền số).

+ Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm có tính chiến lược và lan tỏa.

+ Thu hút và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn; tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên sâu trong và ngoài nước để thực hiện mục tiêu phát triển.

+ Tái cấu trúc không gian đô thị, đặc biệt trong các quận trung tâm, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất; tạo quỹ đất phát triển những khu vực trọng điểm cấp vùng về y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, dịch vụ.

- Các ngành quan trọng cần thực hiện như: Công nghiệp; Thương mại - dịch vụ; Nông nghiệp và thủy sản; quốc phòng, an ninh.

b) Dự án đầu tư công

- Nguyên tắc xác định các dự án đầu tư công phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của thành phố, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng gắn với các hành lang phát triển kinh tế; hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông, an sinh xã hội; hạ tầng kỹ thuật đô thị tại năm trục động lực kinh tế đã được xác định trong Quy hoạch thành phố Cần Thơ để thu hút các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, đê điều, cấp nước, thoát nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đô thị thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng: Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long xây dựng, hoàn thiện thể chế của vùng, xác định những đề án trọng tâm, trọng điểm có ý nghĩa tạo đột phá cho phát triển vùng, phát triển ngành (cả nước).

(Danh mục một số chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phát triển, liên kết vùng tại Phụ lục II kèm theo)

c) Dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công

- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của các công trình hạ tầng đã và đang được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công. Thu hút đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất, hiệu quả các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại ba vùng động lực của thành phố.

- Các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm: hệ thống cảng biển, bến cảng đường thủy nội địa, hạ tầng logistics; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao; các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển nguồn điện; cấp nước sạch; cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, thương mại, dịch vụ.

d) Nguồn lực thực hiện quy hoạch

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 7,5% đến 8%, thành phố Cần Thơ dự kiến cần huy động tổng số vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 422,3 nghìn tỷ đồng, cụ thể:

Nguồn vốn

Cơ cấu trong tổng vốn giai đoạn 2021 - 2030

Giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2026 - 2030

Nguồn vốn khu vực nhà nước[1]

33,56% (tương đương 54,4 nghìn tỷ đồng)

21,06% (tương đương 54,8 nghìn tỷ đồng)

Nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước

60,21% (tương đương 97,6 nghìn tỷ đồng)

62,80% (tương đương 163,4 nghìn tỷ đồng)

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

6,23 % (tương đương 10,1 nghìn tỷ đồng)

16,14% (tương đương 42 nghìn tỷ đồng)

đ) Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2030

- Định hướng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện đến năm 2030 theo các ngành, lĩnh vực.

- Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích đất sử dụng, hướng tuyến, cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện và các thông tin chi tiết của dự án sẽ được cụ thể hóa trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, hoặc trong giai đoạn lập, thẩm định, chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các chương trình, dự án.

(Danh mục dự án ưu tiên đầu tư tại Phụ lục III kèm theo)

e) Kế hoạch sử dụng đất:

- Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 được giao tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2025 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ thời kỳ 2026 - 2030, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất thành phố theo quy định của pháp luật; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao.

- Trường hợp có chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, khu vực định hướng quy hoạch đầu tư trong các quy hoạch được phê duyệt trước đây khác so với Quy hoạch thành phố thì thực hiện theo chỉ tiêu sử dụng đất, định hướng quy hoạch đầu tư của Quy hoạch thành phố này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong quá trình thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trường hợp cần thiết, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu trong Quy hoạch thành phố.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chịu trách nhiệm về: (i) tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (ii) nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố; (iii) tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm trước đây liên quan đến các dự án ưu tiên đầu tư tại Phụ lục III (kèm theo); (iv) đối với các dự án đang xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, thi hành bản án thuộc danh mục các dự án quan trọng dự kiến đầu tư (nếu có) chỉ được triển khai sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

b) Tổ chức công bố, tuyên truyền, phổ biến thông tin rộng rãi tới Nhân dân, các cơ quan, tổ chức liên quan, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố, tạo đồng thuận và điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án phát triển đã được xác định trong Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Nghiên cứu, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố.

d) Báo cáo đánh giá thực hiện Quy hoạch thành phố định kỳ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Quy hoạch. Chủ động rà soát, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện thực tế tại địa phương theo quy định hiện hành.

đ) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định./.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên quy hoạch

Số Quyết định phê duyệt

Ghi chú

1

Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035: Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV

Quyết định số 747/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

2

Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2050

Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Theo phương án phát triển các khu công nghiệp thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

3

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp

Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

4

Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Công văn số 156/TTg-CN ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

5

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến 2030

Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

6

Quy hoạch điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

Quyết định số 747/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 của Bộ Công Thương

 

7

Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ

Quyết định số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

PHỤ LỤC II

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN, LIÊN KẾT VÙNG
(Kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Một số chương trình, đề án quan trọng thành phố Cần Thơ chủ trì

1

Nghiên cứu Đề án Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ kết nối Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

2023 - 2025

 

2

Đề án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ

2023 - 2027

 

3

Đề án thí điểm xây dựng tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận trong giai đoạn 2021 - 2025

2021 - 2025

 

4

Triển khai thực hiện xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung tại thành phố Cần Thơ

2021 - 2025

 

5

Xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Cần Thơ theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia và xây dựng người Cần Thơ “trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”

2021 - 2025

 

6

Nghiên cứu, xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế cấp vùng

2021 - 2025

 

7

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2030

2023 - 2030

 

8

Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thị xã Phong Điền và các phường thuộc thị xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ

2026 - 2030

 

9

Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã để mở rộng thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

2026 - 2030

 

10

Đề án thành lập thị trấn Trung An thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

2026 - 2030

 

11

Xây dựng Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2024 - 2030

 

II

Đề án thành phố Cần Thơ được giao phối hợp

1

Đề án phát triển sản phẩm du lịch liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ kết nối các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long

2025

 

2

Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030

2023 - 2030

 

3

Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ

2023 - 2025

 

4

Hình thành Trung tâm nghiên cứu giống lúa Khu vực ASEAN (nâng cấp Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long)

2021 - 2025

 

5

Điều tra, khảo sát và xây dựng bản đồ nhạy cảm, khu vực có nguy cơ gây sự cố môi trường

2022 - 2024

 

6

Phát triển tổng thể du lịch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2021 - 2030

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRONG QUY HOẠCH THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Dự án ưu tiên đầu tư

Địa điểm

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Phân kỳ đầu tư

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn

2023-2025

2026-2030

Sau 2030

Ngân sách nhà nước, ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Vốn ngoài ngân sách nhà nước

I

NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm điện lực Ô Môn

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Đường ống dẫn khí Lô B

Huyện Thới Lai - quận Ô Môn

Bộ Công Thương, thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

3

Nhà máy điện sinh khối

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Điện rác

Các quận, huyện

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời mặt đất

Các quận, huyện

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

6

Sản xuất hydrogen và kho cảng LNG

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

II

THƯƠNG MẠI

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu thương mại dịch vụ du lịch vui chơi giải trí

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Trung tâm thương mại dịch vụ và Chợ đầu mối nông, thủy sản đồng bằng sông Cửu Long

Quận Cái Răng, huyện Phong Điền

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

3

Chợ và Trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Thạnh

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Xây dựng mới hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại

Các quận, huyện

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Xây dựng trung tâm logistics hạng II gắn với cảng Cái Cui

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

6

Trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

7

Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ

Các quận, huyện

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

III

HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 2

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

3

Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai

Huyện Cờ Đỏ - huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

Huyện Cờ Đỏ - quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Cụm Công nghiệp Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai.

Các huyện: Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

6

Khu công nghiệp công nghệ cao quận Ô Môn

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

IV

HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ (theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030)

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Trung tâm phát triển thủy sản Cần Thơ (theo Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045)

Huyện Vĩnh Thạnh

Bộ Nông nghiệp và PTNT, thành phố Cần Thơ

x

x

x

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

3

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Trường Xuân

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thạnh Tiến

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thạnh Lợi

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

6

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thạnh Quới

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

7

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Đông Thuận

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

8

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thới Đông

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

9

Phát triển hạ tầng nông nghiệp vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

10

Phát triển hạ tầng nông nghiệp vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường Sông Hậu

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

11

Khu chăn nuôi tập trung xã Thới Hưng

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

12

Khu chăn nuôi tập trung xã Đông Bình

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

x

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

V

HẠ TẦNG CẤP NƯỚC - NGHĨA TRANG - THOÁT NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng công suất nhà máy cấp nước Thốt Nốt 1

Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Đầu tư xây dựng mới nhà máy cấp nước Thốt Nốt 2

Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

3

Nâng công suất nhà máy cấp nước Hưng Phú

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Công viên nghĩa trang

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Nhà máy xử lý nước thải Cái Sâu 1, Cái Sâu 2 và hệ thống thu gom

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

6

Nhà máy xử lý nước thải Long Tuyền và hệ thống thu gom

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

7

Nhà máy xử lý nước thải Trà Nóc và hệ thống thu gom

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

8

Nhà máy xử lý nước thải Thốt Nốt và hệ thống thu gom

Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

VI

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

A

Quốc lộ, cao tốc

 

 

 

 

 

 

 

1

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

 

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

3

Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

4

Tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên (đoạn từ giao với tuyến tránh Thốt Nốt đến ranh giới thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang)

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

5

Quốc lộ 91B (đoạn từ nút giao IC3 đến ranh tỉnh Hậu Giang)

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

6

Quốc lộ 61C (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

7

Quốc lộ 80 (đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ)

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

8

Quốc lộ 91B (đoạn từ giao với QL 91 đến giao với đường 3 tháng 2)

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

9

Đường kết nối quận Ô Môn với huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

10

Cầu Cần Thơ 2 (bắc qua sông Hậu kết nối đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ và đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau)

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

11

Cầu Ô Môn (bắc qua sông Hậu kết nối với đường kết nối quận Ô Môn với huyện Thới Lai và huyện Giồng Riềng, Kiên Giang)

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

B

Đường tỉnh, đường vành đai, đường trục chính đô thị

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường tỉnh 920 (từ cầu Rạch Chôm đến giao với quốc lộ 91 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Đường tỉnh 920D

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

3

Đường tỉnh 917C (từ giao với đường tỉnh 920 đến giao với quốc lộ 91 và nối dài đến giao với đường tỉnh 923)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

4

Đường tỉnh 917B (từ giao với đường tỉnh 917C nối dài đến giao với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

5

Đường tỉnh 918B (từ giao với đường Võ Văn Kiệt đến giao với đường tỉnh 923 và nối dài đến điểm cuối tại Ranh giới thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

6

Đường tỉnh 921E

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

7

Đường tỉnh 923 (từ thị trấn Phong Điền đến giao với quốc lộ 91)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

8

Đường tỉnh 926

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

9

Đường tỉnh 932

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

10

Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

11

Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối quốc lộ 61C đến đường Võ Nguyên Giáp)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

12

Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (đoạn đi trùng với quốc lộ 91)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

13

Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

14

Đường Trần Hoàng Na nối dài (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến quốc lộ 91B)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

15

Đường Hẻm 91 (từ Long Tuyền đến giao với đường vành đai phía Tây thành phố và nối đến giao với đường tỉnh 923)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

16

Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền - Tân Thới)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

17

Cải tạo mở rộng và xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

18

Cầu hoặc hầm Xóm Chài (bắc qua sông Cần Thơ, kết nối đến khu vực Xóm Chài quận Cái Răng)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

19

Cầu hoặc hầm (bắc qua sông Cần Thơ, kết nối từ đường Mậu Thân đến Trung tâm hành chính mới của thành phố tại quận Cái Răng)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

20

Cầu qua cù lao Tân Lộc (bắc qua sông Hậu, kết nối từ quốc lộ 91 đến cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

21

Cầu Cái Răng đơn nguyên 2 (bắc qua sông Cần Thơ, kết nối đường Phạm Hùng với Đường 3/2)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

22

Cầu Hưng Lợi đơn nguyên 2 (bắc qua sông Cần Thơ, kết nối đường Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 91B)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

23

Cầu Trần Hoàng Na đơn nguyên 2 (bắc qua sông Cần Thơ, kết nối đường Trần Hoàng Na nối dài)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

24

Cầu nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Cồn Khương, quận Bình Thủy (bắc qua rạch Khai Luông, kết nối đến khu đô thị mới Cồn Khương)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

25

Cầu Ba Láng đơn nguyên 2 (bắc qua sông Cần Thơ, kết nối đường vành đai phía tây và quốc lộ 61C)

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

C

Hàng không

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay và xây dựng các công trình thiết yếu của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ

Quận Bình Thủy

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Xây dựng các sân bay và vùng nước dành cho thủy phi cơ trên sông Hậu tại các khu vực có tiềm năng về du lịch trên địa bàn các quận: Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

3

Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Quận Bình Thủy

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

D

Đường sắt

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ đoạn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

Quận Cái Răng

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Nhà ga Cần Thơ thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

Quận Cái Răng

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

3

Quỹ đất dự kiến phát triển đô thị gắn với nhà ga, đường sắt Cần Thơ

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Quỹ đất dự kiến phát triển logistics gắn với nhà ga Cần Thơ

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

Đ

Cảng biển

 

 

 

 

 

 

 

1

Bến cảng khách quốc tế Cần Thơ (tại khu vực Bến phà Cần Thơ cũ)

Quận Ninh Kiều

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Bến cảng và trung tâm logistic tại bến cảng Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

E

Cảng thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

 

1

Cảng thủy nội địa hành khách (tại vị trí cuối đường Mai Chí Thọ, khu đô thị 586, quận Cái Răng)

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Cụm cảng, bến của các tuyến buýt đường thủy trên sông Hậu, sông Cần Thơ và một số tuyến khác

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

G

Đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia (cầu Ô Môn, cầu Thới Lai bắc qua sông Ô Môn; cầu Đông Thuận, cầu Đông Bình bắc qua kênh Thị Đội Ô Môn)

Quận Ô Môn, huyện Thới Lai

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

 

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Các tuyến sông, kênh lớn trọng điểm do trung ương và địa phương quản lý

Thành phố Cần Thơ

Bộ Giao thông vận tải, thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

H

Bến xe khách

 

 

 

 

 

 

 

1

Bến xe khách Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

 

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Bến xe khách phía Tây thành phố Cần Thơ

Huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

I

Bãi đỗ xe công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bãi đỗ xe công cộng trên mặt đất, ngầm hoặc nhiều tầng

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

K

Bãi đỗ xe buýt, xe hàng

 

 

 

 

 

 

 

1

Các bến, bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Các bến, bãi đỗ xe hàng

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

L

Giao thông thông minh

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm quản lý giao thông đô thị

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

M

Tuyến thủy phi cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tuyến thủy phi cơ gắn với các sân bay và vùng nước trên sông Hậu tại các khu vực có tiềm năng về du lịch trên địa bàn các quận: Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

N

Tuyến buýt đường thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tuyến buýt đường thủy gắn với các cảng, bến, điểm dừng đón trả khách trên sông Hậu, sông Cần Thơ và một số tuyến khác

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Von ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

VII

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu Đô thị mới, thương mại, dịch vụ, thể thao và vui chơi giải trí (trong đó có sân golf) (2 khu)

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

2

Khu đô thị mới - thương mại dịch vụ

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

3

Thương mại - dịch vụ nhà ở xã hội

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Khu đô thị mới - dịch vụ hỗn hợp

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Khu đô thị mới - dịch vụ logistics

Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

6

Khu đô thị mới 2 bến đường Võ Văn Kiệt (khu 1), quận Bình Thủy

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

7

Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 2), quận Bình Thủy

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

8

Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 3), quận Bình Thủy

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

9

Khu đô thị mới số 1

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

10

Khu đô thị mới số 7

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

11

Khu đô thị mới - Khu 3

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

12

Khu đô thị mới số 6

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

13

Khu đô thị mới số 8

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

14

Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

15

Khu đô thị mới phía Nam quốc lộ 91 (đoạn từ rạch Ông Tành đến rạch Tắc Ông Thục), phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

16

Khu đô thị mới phường Phú Thứ, quận Cái Răng

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

17

Khu đô thị mới, cảng, logistic Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

18

Khu đô thị mới Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

19

Khu đô thị mới Trường Lạc

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

20

Các khu đô thị mới hai bên trục đại lộ Đông Tây, thành phố Cần Thơ trở thành trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

21

Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

22

Khu đô thị mới phường Phước Thới, quận Ô Môn

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

23

Khu đô thị mới xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

VIII

KHU ĐÔ THỊ - TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu Tái định cư số 01

Quận Bình Thủy

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Khu Tái định cư số 02

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

3

Khu Đô thị - Tái định cư số 03

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

4

Khu Đô thị - Tái định cư số 04

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

5

Khu Tái định cư số 05

Quận Thốt nốt

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

6

Khu Tái định cư số 06

Huyện Phong Điền

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

7

Khu Tái định cư số 07

Huyện Phong Điền

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

8

Khu Tái định cư số 08

Huyện Thới Lai

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

9

Khu Tái định cư số 09

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

10

Khu Đô thị - Tái định cư số 10

Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

11

Khu Đô thị - Tái định cư số 11

Huyện Phong Điền

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

12

Khu Đô thị - Tái định cư số 12

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

13

Khu Đô thị - Tái định cư số 13

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

14

Khu Đô thị - Tái định cư số 14

Quận Ô Môn

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

15

Khu Đô thị - Tái định cư số 15

Huyện Cờ Đỏ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

16

Khu Đô thị - Tái định cư số 16

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

IX

KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu hành chính thành phố Cần Thơ

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

X

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà hát thành phố

Quận Cái Răng

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

2

Bảo tàng văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

3

Hồ bơi trung tâm thành phố Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

Thành phố Cần Thơ

 

x

 

Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

4

Bến tàu du lịch tổng hợp

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ

x

x

 

 

Vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

 [1] Gồm ngân sách nhà nước từ trung ương và địa phương, vốn vay từ khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 589/QĐ-TTg năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 589/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 03/07/2024
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Trần Hồng Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản