Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông báo kết luận số 2298-TB/TU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, kiện toàn Thanh tra sở, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập ở một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 162/TTr-SNV ngày 16/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc như sau:

1. Giữ nguyên Thanh tra, điều chỉnh biên chế để bảo đảm tối thiểu 05 biên chế công chức theo quy định.

2. Tổ chức lại 03 phòng (Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Chính sách Dân tộc và Địa bàn, Phòng Kế hoạch - Tuyên truyền) thành 02 phòng: Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng.

3. Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc sau khi sắp xếp, kiện toàn, gồm:

a) Lãnh đạo Ban: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban theo quy định.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương: 03 phòng

- Thanh tra;

- Văn phòng;

- Phòng Nghiệp vụ.

Điều 2. Trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc

Triển khai, thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Ban Dân tộc theo quy định, xong trước ngày 30/6/2024.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 70/QĐ- UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Ban Dân tộc tỉnh.

2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính; Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc TU;
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2024 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

  • Số hiệu: 478/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
  • Người ký: Lê Ánh Dương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản