Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 899/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài (cả trong và ngoài tỉnh) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học xã hội, y tế, thông tin và truyền thông, chuyển đổi số và lĩnh vực khác theo nhu cầu, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Trên cơ sở quy định của pháp luật và khung chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Trung ương, triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh trong tất cả các ngành, nhất là các lĩnh vực: lãnh đạo, quản lý; kinh tế; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, nghệ thuật; khoa học xã hội; thể dục, thể thao; thông tin và truyền thông nhằm góp phần thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tạo lập môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, bảo đảm việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đạo đức xã hội.

- Năm 2025 phấn đấu thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh khoảng 10% so với tổng số tuyển dụng mới.

b) Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

- Duy trì tỷ lệ nhân tài thu hút vào làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm.

- Phấn đấu 100% nhân tài (được công nhận) tiếp tục ở lại làm việc sau 05 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh; tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt ít nhất 30% vào năm 2025; đạt ít nhất 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

- Tạo đột phá trong thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo, kết nối nhân tài. Thu hút các chuyên gia đầu ngành, tài năng trẻ và triển vọng tài năng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác về làm việc tại tỉnh.

3. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng về nhân tài; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài.

b) Việc thực hiện Chiến lược của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh phải gắn với phục vụ, đáp ứng các chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các chiến lược khác có liên quan.

c) Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài được thực hiện qua đánh giá, tiến cử, tự tiến cử gắn với thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức; tuân thủ đúng chủ trương của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

d) Bố trí nguồn lực phù hợp với kế hoạch, chương trình; triển khai có hiệu quả các chính sách đột quá, vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, bảo đảm tính khả thi, bền vững.

đ) Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trên tất cả các ngành, lĩnh vực; ưu tiên tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các khâu đột phá chiến lược, đặc biệt là khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; khoa học xã hội; thông tin và truyền thông; chuyển đổi số; an toàn thông tin mạng. Từ đó, tạo ra động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

e) Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, người giới thiệu, tiến cử nhân tài; chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch trong tiến cử, tự tiến cử, lựa chọn, công nhận nhân tài. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, tiến cử và thực hiện chính sách đối với nhân tài; có chính sách khen thưởng, tôn vinh và xử lý nghiêm các vi phạm chính sách nhân tài.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 899/QĐ-TTg, Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài của tỉnh và các văn bản có liên quan về thu hút, trọng dụng nhân tài.

b) Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, cống hiến và đóng góp to lớn của nhân tài; về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương. Lấy kết quả thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài là một trong các nội dung đánh giá đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Triển khai hiệu quả quy định của pháp luật về thu hút nhân tài, trọng dụng nhân tài

a) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bầu cử đối với nhân tài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, không phụ thuộc vào thâm niên, thời gian công tác, bằng cấp, vùng miền, độ tuổi.

b) Căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương để rà soát, nghiên cứu, triển khai các quy định về thu hút, trọng dụng nhân tài; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách đãi ngộ đối với nhân tài của tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

3. Khuyến khích, phát hiện, tiến cử nhân tài

a) Việc phát hiện, tìm kiếm nhân tài nhằm phát hiện người có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực, có khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung của tỉnh, hết lòng phụng sự Nhân dân, có trình độ, năng lực sáng tạo vượt trội; có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt tạo nên sự tiến bộ, phát triển ở các ngành, lĩnh vực theo nhu cầu, định hướng phát triển của tỉnh; tập trung vào các nhóm đối tượng sau:

- Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Những người có học vị, học hàm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ;

- Những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước.

b) Khuyến khích, đề cao trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử nhân tài; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong giới thiệu, tiến cử, công nhận nhân tài.

c) Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo để sớm phát hiện tài năng trẻ là học sinh, sinh viên.

d) Phát huy vai trò và trách nhiệm phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị, xã hội - nghề nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài

a) Tập trung triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành Trung ương, bảo đảm phát triển tối đa năng lực, phát triển năng khiếu chuyên biệt, năng lực nổi bật của nhân tài.

b) Nâng cao chất lượng việc hợp tác, liên kết trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín, chất lượng ở trong nước; chú trọng mời các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý đầu ngành, có trình độ, kinh nghiệm, uy tín cao tham gia giảng dạy tại tỉnh.

c) Tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện học tập, nghiên cứu, môi trường cọ sát, thử thách, rèn luyện để các tài năng trẻ là học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc có cơ hội phát huy năng lực, sở trường.

d) Tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học xã hội và các lĩnh vực quan trọng khác thông qua đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp để thực hiện hiệu quả việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Hoàn thiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thống nhất để làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc và trọng dụng nhân tài.

6. Tăng cường hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế về nhân tài

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo quy định, định hướng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế về nhân tài.

7. Xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp; môi trường sống văn minh, hiện đại

a) Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tổ chức học tập và thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, công bằng, dân chủ, thân thiện, nhân văn; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt; phát huy sức mạnh tập thể cùng với năng lực sáng tạo của nhân tài.

b) Tạo lập môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp với trang thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhất là đối với nhân tài làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học xã hội.

c) Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; bảo đảm cơ hội phát triển, thăng tiến của nhân tài.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài trong nước và nước ngoài về tỉnh làm việc.

8. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thu hút, trọng dụng nhân tài

a) Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp đa dạng, linh hoạt, phù hợp để thông tin, tuyên truyền về thu hút, trọng dụng nhân tài. Tổ chức và duy trì chuyên mục thu hút, trọng dụng nhân tài trên các báo, đài, Cổng Thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị của tỉnh; nêu gương điển hình thành công về thu hút, trọng dụng nhân tài.

b) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc để khuyến khích nhân tài là người Bắc Giang trong và ngoài nước hướng về quê hương, đất nước, trở về tỉnh làm việc, cống hiến. Kịp thời khuyến khích sự cống hiến đóng góp của nhân tài thông qua tuyên dương, khen thưởng.

c) Tuyên truyền, vận động thu hút nhân tài là người Việt Nam ở nước ngoài (có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam) có trình độ, chuyên môn phù hợp về làm việc trong các lĩnh vực: khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông, chuyển đổi số…của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội xây dựng quê hương Bắc Giang phát triển.

9. Khuyến khích tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chính sách nhân tài và xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm chính sách nhân tài

a) Triển khai, áp dụng hiệu quả quy định của pháp luật về cơ chế, chính sách và trách nhiệm bảo vệ nhân tài.

b) Khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong tiến cử, thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; xử lý nghiêm hành vi cản trở, trù dập nhân tài.

10. Thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho thu hút và trọng dụng nhân tài

Bảo đảm nguồn lực tài chính từ ngân sách của tỉnh để đầu tư cho hoạt động thu hút, trọng dụng nhân tài một cách thực chất thông qua những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

11. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động nhân tài ở ở trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng tỉnh Bắc Giang; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh các đề xuất, kiến nghị của nhân tài, nhất là nhân tài là người Bắc Giang ở trong và ngoài tỉnh; đồng thời tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách thu hút, phát huy nguồn lực nhân tài phù hợp với sự phát triển của tỉnh và đất nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì rà soát, nghiên cứu, tham mưu triển khai quy định về nhân tài, thu hút, trọng dụng nhân tài sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài (người có tài năng) vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức (liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận, thu hút, trọng dụng và quản lý nhân tài). Lấy kết quả triển khai, kết quả thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài là một trong các nội dung đánh giá đối với cơ quan, đơn vị hàng năm.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

c) Tham mưu tuyên dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong tiến cử, thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; khen thưởng, tôn vinh nhân tài.

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh (nếu có). Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo hình thực hiện Kế hoạch gửi Bộ Nội vụ.

đ) Là đầu mối quản lý hồ sơ được công nhận là nhân tài và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo về thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Xây dựng

Căn cứ quy định chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài của Trung ương để tham mưu chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài của tỉnh đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

5. Sở Tài chính

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài và các nội dung của Kế hoạch này.

7. Sở Ngoại vụ

Rà soát, tìm hiểu nắm tình hình nhân tài là người Bắc Giang ở nước ngoài, thường xuyên cập nhật danh sách nhân tài hoạt động trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác mà tỉnh có nhu cầu để tuyên truyền, vận động, thu hút nhân tài hướng về xây dựng quê hương. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền của tỉnh tham gia các diễn đàn quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm của các quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục về thu hút, trọng dụng nhân tài. Tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nước và nước ngoài về thu hút, trọng dụng nhân tài trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

b) Chọn tin, phóng sự tiêu biểu tuyên truyền về thu hút, trọng dụng nhân tài trong Bản tin Đông Bắc của 8 Đài cụm thi đua số 2 và trên một số kênh của VTV.

9. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại kế hoạch này phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phân công cụ thể phụ trách, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh qua (Sở Nội vụ) trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Báo Bắc Giang theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuyên truyền, vận động, theo dõi, giám sát, kiến nghị và chung tay thực hiện trong thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ, tài trợ và huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bắc Giang;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, HC-TC, KTTH;
+ Lưu: VT, NC(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

BIỂU TỔNG HỢP

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Chủ trì rà soát, nghiên cứu, tham mưu triển khai quy định về nhân tài, thu hút, trọng dụng nhân tài. Lấy kết quả triển khai, kết quả thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài là một trong các nội dung đánh giá đối với cơ quan, đơn vị hàng năm

Sở Nội vụ

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Sau khi Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành quy định về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài; sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức (liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận, thu hút, trọng dụng và quản lý nhân tài).

 

2

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Thường xuyên

 

3

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định quy định thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Sau khi Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các chính sách về thu hút, ưu đãi nhân tài khoa học và công nghệ

 

4

Tham mưu chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài của tỉnh đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Sở Xây dựng

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Sau khi Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành quy định về nhà ở đối với nhân tài

 

5

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí, đảm bảo kinh phí thực hiện thu hút, trọng dụng nhân tài, thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ nhân tài

Sở Tài chính

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Thường xuyên

 

6

Xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục về thu hút, trọng dụng nhân tài. Tổ chức các chương trình hoạt động tuyên truyền về nhân tài; chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Thường xuyên

 

7

Tham mưu triển khai chính sách phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài và tiêu chí xác định nhân tài là người dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Các cơ quan, địa phương, đơn vị

Sau khi Chính phủ, Ủy ban Dân tộc ban hành chính sách

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  • Số hiệu: 40/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 04/07/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
  • Người ký: Lê Ánh Dương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản