Hệ thống pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 05 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2024-2030

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Quyết định số 4023/QĐ-BYT ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2023 - 2030; Tờ trình số 94/TTr-SYT ngày 10/5/2024 của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024 - 2030 với các nội dung như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

2. Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;

3. Quyết định số 4023/QĐ-BYT ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2023 - 2030;

4. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

5. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

6. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

7. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;

8. Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

9. Thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực, nhận thức trong việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- Nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh và cộng đồng về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học trong quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

3. Chỉ tiêu

TT

Chỉ tiêu

Năm 2025
(tỷ lệ %)

Năm 2030
(tỷ lệ %)

Mục tiêu 1. Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã

1

Các huyện phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí cho công tác quản lý hóa chất, chế phẩm.

100%

100%

2

Công chức chuyên trách lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm tại Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh... tham gia các hội thảo, tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quản lý hóa chất, chế phẩm.

50%

100%

3

Cán bộ phụ trách công tác hóa chất, chế phẩm các cấp được tập huấn.

20%

100%

Mục tiêu 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1

Các huyện/thành phố triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm.

30%

100%

2

Cán bộ thanh tra Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh... được tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm.

30%

100%

3

Cơ sở sản xuất, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm được thanh, kiểm tra.

20%

80%

4

Các đơn vị thực hiện việc kiểm nghiệm, khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm được thanh, kiểm tra.

20%

100%

5

Các đơn vị quản lý hóa chất, chế phẩm ở địa phương được thanh, kiểm tra.

20%

100%

Mục tiêu 3. Nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh và cộng đồng về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1

Cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện tham gia tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.

20%

80%

2

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng được tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.

20%

80%

3

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; UBND các cấp có hoạt động truyền thông về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.

100%

100%

Mục tiêu 4. Ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1

Thủ tục hành chính về quản lý hóa chất, chế phẩm được triển khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn phần.

100%

100%

2

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm, các đơn vị liên quan được tập huấn, phổ biến về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn phần.

100%

100%

3

Phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm.

Chưa thực hiện

Ít nhất 01 đề tài

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi, đối tượng

Hoạt động quản lý hóa chất, chế phẩm được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vận chuyển, đơn vị thực hiện việc kiểm nghiệm, khảo nghiệm, người sử dụng, cộng đồng và các cơ sở y tế về hóa chất, chế phẩm.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2030.

IV. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2024-2030.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây viết tắt là hóa chất, chế phẩm).

- Rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất, chế phẩm thuộc diện quản lý Nhà nước về an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường, để tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn trong hoạt động hóa chất, chế phẩm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp quản lý an toàn hóa chất, chế phẩm, tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác quản lý hóa chất, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý về an toàn hóa chất, chế phẩm.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch quản lý ngành, trong đó lồng ghép nội dung quản lý an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

2. Truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin

- Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức (tranh gấp, áp phích, phóng sự ngắn, chương trình truyền hình trực tuyến, thông điệp, zalo, trang tin điện tử...) về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất, chế phẩm.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm hoặc các chiến dịch truyền thông liên quan cho cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng.

- Xây dựng các tài liệu, tờ rơi... về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm và cung cấp cho các cơ sở y tế, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng trong các sự kiện liên quan.

- Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm; tập huấn cho các đơn vị về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý hóa chất, chế phẩm tại địa phương để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý.

3. Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ các cấp của các tổ chức chính trị - xã hội về các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm cho cán bộ, công chức thực hiện công tác thanh tra tại Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh...

- Tổ chức tập huấn cho các đơn vị sản xuất, mua bán, sử dụng về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ; cách thức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức hoặc tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (Y tế; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học công nghệ; Quản lý thị trường, UBND cấp huyện...) phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất; việc kiểm soát các hóa chất, chế phẩm diệt lưu hành trên thị trường nhưng không sử dụng đúng với mục đích đã được cấp phép lưu hành.

5. Công tác nghiên cứu khoa học

- Đánh giá thực trạng sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế và đề xuất giải pháp thực hiện.

- Đánh giá thực trạng lưu hành, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế và đề xuất giải pháp thực hiện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được kết cấu từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu phí quản lý hóa chất, chế phẩm.

2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lập dự toán ngân sách hằng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện công tác quản lý về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh (bao gồm: thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm; việc cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí; tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến công tác quản lý, vận chuyển, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế...).

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh về quản lý và sử dụng hóa chất, chế phẩm.

- Tăng cường quản lý hoá chất sử dụng trong bào chế dược phẩm cho người, hoá chất diệt khuẩn, diệt côn trùng gia dụng, hoá chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và phụ gia cho thực phẩm.

- Định kỳ hàng năm sơ kết và tổng kết giai đoạn 2024-2030; tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Sở Công thương

Phối hợp với Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi có yêu cầu.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn việc xử lý bao bì, chai, lọ... sau sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo quản hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện xử lý xử lý bao bì, chai, lọ... sau sử dụng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Hóa chất.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

7. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí nguồn ngân sách Nhà nước để triển khai các nội dung trong kế hoạch quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế giai đoạn 2024-2030, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn việc thanh quyết toán hàng năm.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

9. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tăng cường truyền thông cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, hội viên nông dân, phụ nữ về các văn bản quy phạm pháp luật; sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đúng mục đích, bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trên địa bàn huyện/thành phố. Xây dựng và ban hành kế hoạch quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế và bố trí kinh phí thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan của huyện/thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế huyện/thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, tập trung vào các địa điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chế phẩm được cấp để sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhưng thay đổi tên thương mại, nội dung mẫu nhãn để hướng dẫn sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Chỉ đạo tăng cường triển khai công tác phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giả, kém chất lượng để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

- Chỉ đạo triển khai công tác phổ biến pháp luật, truyền thông cho người dân trên địa bàn huyện/thành phố biết, lựa chọn và sử dụng các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật.

- Tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân nhận thức ý nghĩa quan trọng của công tác phòng ngừa sự cố hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại địa phương.

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn chủ động phối hợp với y tế địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, cá nhân có hoạt động hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn quản lý tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân hoạt động hoá chất, chế phẩm có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại địa phương.

11. Các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá chất trên địa bàn tỉnh

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định.

- Chỉ được sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định; đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo giấy chứng nhận, giấy phép được cấp trong quá trình hoạt động.

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình hoạt động, đồng thời thực hiện tốt các quy định về huấn luyện liên quan đến hoạt động hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cho người lao động.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định; chấp hành các quy định về kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Hằng năm căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể liên quan báo cáo kết quả triển khai gửi Sở Y tế tổng hợp trước ngày 15/01.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Báo cáo);
- Cục Quản lý môi trường y tế;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như mục V;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, NQ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2024 về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024-2030

  • Số hiệu: 147/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 23/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Tráng Thị Xuân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản