Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 05 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 899/QÐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây được viết là Quyết định số 899/QĐ-TTg), đặc biệt tập trung thu hút vào các ngành nông, lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế, đồng thời trú trọng khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phát triển các loại hình du lịch trở thành nền kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng số. Phấn đấu đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 899/QÐ-TTg.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 899/QÐ-TTg phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài với khai thác và sử dụng nhân tài trên các lĩnh vực, ưu tiên tập trung vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu thu hút và các lĩnh vực tỉnh định hướng phát triển.

- Việc thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trên cơ sở phát huy tính dân chủ, chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, người giới thiệu, tiến cử nhân tài.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, tuyên truyền, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút nhân tài

a) Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức tự hào, khát vọng vươn lên để khuyến khích nhân tài hướng về quê hương làm việc, cống hiến.

b) Tổ chức và duy trì thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thu hút, trọng dụng nhân tài trên các báo, đài của địa phương, các trang điện tử và trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức và địa phương; chú ý nêu gương điển hình thành công về thu hút, trọng dụng nhân tài.

c) Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các sở ngành, các địa phương, của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò, cống hiến và đóng góp to lớn của nhân tài trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài

a) Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bầu cử đối với nhân tài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách đãi ngộ đối với nhân tài trong các ngành, lĩnh vực.

b) Tổ chức triển khai khung chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài do Chính phủ ban hành đối với các lĩnh vực.

3. Phát hiện và khuyến khích, tiến cử nhân tài

a) Phát hiện người có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực; có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, năng lực sáng tạo vượt trội; có sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt tạo nên sự tiến bộ, phát triển của ngành, của địa phương hoặc của tỉnh, tập trung vào các nhóm sau:

- Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Những người có học vị, học hàm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có năng lực nối trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ.

- Những người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước.

b) Khuyến khích, đề cao trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử nhân tài; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong giới thiệu, tiến cử, công nhận nhân tài.

c) Phát huy vai trò và trách nhiệm phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài

a) Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các ngành, lĩnh vực theo hướng phát triển tối đa năng lực, phát triển những năng khiếu chuyên biệt, năng lực nổi bật của nhân tài.

b) Nâng cao năng lực bồi dưỡng nhân tài của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Phát triển mạnh mẽ hệ thống đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tập hợp, phát triển đội ngũ giảng viên tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là các chuyên gia, nhà giáo dục, khoa học, lãnh đạo, quản lý, kinh doanh đầu ngành, có trình độ, kinh nghiệm, uy tín cao ở trong và ngoài nước.

c) Tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học xã hội và các lĩnh vực trọng điểm khác thông qua đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp để thực hiện hiệu quả việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Hoàn thiện cơ chế sử dụng, quản lý vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thống nhất để làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc và trọng dụng nhân tài.

6. Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, công bằng, chuyên nghiệp

a) Tổ chức học tập và thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, công bằng, dân chủ, thân thiện, chuyên nghiệp, nhân văn; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể cùng với năng lực sáng tạo của cá nhân.

b) Tạo lập mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường làm việc trong học tập, nghiên cứu cho người được thu hút nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường; bảo đảm cơ hội phát triển, thăng tiến của nhân tài.

7. Tổ chức thực hiện tốt chính sách và xử lý nghiêm, kịp thời đối với vi phạm chính sách nhân tài. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện.

8. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, vận động nhân tài ở trong nước và ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh các đề xuất, kiến nghị của nhân tài, nhất là nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách thu hút, phát huy nguồn lực nhân tài phù hợp với sự phát triển của đất nước.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ, tài trợ và huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg và Kế hoạch này; đồng thời, rà soát nhu cầu kế hoạch về thu hút, trọng dụng nhân tài tại cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ ngành, lĩnh vực và chỉ tiêu cụ thể ở từng giai đoạn. Định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thu hút, trọng dụng nhân tài về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Nội vụ

a) Tham mưu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thống nhất để làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc và trọng dụng nhân tài.

b) Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chung, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý giáo dục và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Tham mưu triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ;

5. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật danh sách người Việt Nam ở nước ngoài có tài năng trong các lĩnh vực.

- Chủ động nắm thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền của tỉnh tham gia các diễn đàn quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm của các quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài.

6. Sở Xây dựng

Tham mưu triển khai thực hiện chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài ở trong nước và nhân tài ở nước ngoài về tỉnh làm việc.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cân đối, bố trí kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện kế hoạch, phù hợp khả năng nâng sách địa phương.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài và các nội dung của Kế hoạch này.

9. Ban Dân tộc tỉnh

Tham mưu triển khai thực hiện chính sách phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài là người dân tộc thiểu số.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình

Xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên mục về thu hút, trọng dụng nhân tài trên báo, đài, các trang điện tử; tập trung nêu gương điển hình thành công về thu hút, trọng dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, tổ chức mình theo quy định; giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, Nhân dân trong việc thực hiện Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh. Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 


PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾC LƯỢC QUỐC GIA VỀ THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

1

Tham mưu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thống nhất để làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc và trọng dụng nhân tài.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài (người có tài năng) vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2

Tham mưu triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ

3

Tham mưu triển khai thực hiện chính sách ưu đãi về nhà ở đối với nhân tài ở trong nước và nhân tài ở nước ngoài về tỉnh làm việc.

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Sau khi có chủ trương của Trung ương

4

Tham mưu triển khai thực hiện chính sách phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài là người dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Sau khi có chủ trương của Trung ương

5

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài và các nội dung của Kế hoạch này.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Hằng năm

6

Chương trình tôn vinh nhân tài trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Hằng năm

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Sơn La ban hành

  • Số hiệu: 145/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 22/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Hoàng Quốc Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản