Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ

KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/KCB-PHCN&GĐ
V/v tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học;
- Y tế Bộ, ngành.

(Sau đây gọi tt là đơn vị)

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được Thông báo số 154/TB-UBATGTQG ngày 03/5/2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Công an địa phương, Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý, giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe và các văn bản có liên quan; tập trung chú trọng đối với việc khám sức khỏe của người lái xe kinh doanh vận tải.

2. Thủ trưởng các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; Y tế Bộ, ngành chỉ đạo bộ phận có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe tại đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c);
- PCT. Nguyễn Trọng Khoa (để b/c);
- Lưu: VT, PHCN&GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vương Ánh Dương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ năm 2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

  • Số hiệu: 832/KCB-PHCN&GĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/05/2024
  • Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh
  • Người ký: Vương Ánh Dương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản