Công văn 8220/CT-TTHT năm 2016 về Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8220/CT-TTHT Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Thị Lệ Nga Ngày hiệu lực: 25/08/2016 Số công báo: Chưa rõ Tình trạng: Chưa xác định

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8220/CT-TTHT
V/v: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX may mặc Tao Nhã.
Địa chỉ: 4/6B, Ấp 4, xã Thái Xuân Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304761912

Trả lời văn bản ngày 04/7/2016 về chữ ký thủ kho xuất, thủ kho nhập trong Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Công ty, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn:

“…

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một s.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, đã thực hiện in và thông báo phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ gồm có các chỉ tiêu: “Người lập, thủ kho nhập, thủ kho xuất, người vận chuyển, thủ kho nhập...”. Khi sử dụng, Công ty phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu: “thủ kho nhập, thủ kho xuất” trên phiếu xuất kho in sẵn, không xé rời liên 1 ra khỏi quyển và quản lý theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu HC; TTHT.
1571/16-nmquanl

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu

No update permissions!