Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4658/VPCP-KGVX
V/v tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Kết luận số 84-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đ khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ch trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Lê Thành Long (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam;
- Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW;
- VPCP:
BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, VP BCSĐ Chính phủ, các Vụ: TH, PL, TKBT, QHĐP, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (03).đ
dt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4658/VPCP-KGVX năm 2024 tổ chức thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4658/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/07/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản