Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3474/VPCP-PL
V/v tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Về đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Báo cáo số 1803/BC-BQP ngày 15 tháng 5 năm 2024 về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến các Thành viên Chính phủ (gửi kèm theo Bảng tổng hợp ý kiến), hoàn thiện dự thảo Công văn ý kiến của Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Công văn của Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 21 tháng 5 năm 2024.

2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án Luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các Vụ: NC, QHĐP;
- Lưu: VT, PL (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3474/VPCP-PL năm 2024 về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3474/VPCP-PL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/05/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Trần Văn Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản