Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3463/VPCP-DMDN
V/v Báo cáo của Bộ Tài chính (11/4/2024) về chậm bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc sang công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Công Thương;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (các công văn số 3782/BTC-TCDN ngày 11 tháng 4 năm 2024 và số 607/BTC-TCDN ngày 15 tháng 01 năm 2024 gửi kèm) về việc chậm bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc sang công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV), nghiên cứu ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (cơ quan đại diện chủ sở hữu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)) khẩn trương xử lý dứt điểm trong việc hướng dẫn, kiểm tra quá trình cổ phần hóa tại Công ty Thực phẩm Miền Bắc để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của doanh nghiệp; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất phương án xử lý cần trình cấp có thẩm quyền để gửi Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan trong tháng 5 năm 2024 theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 534/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 02 năm 2023; chủ động làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

2. Bộ Tài chính chấp hành và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản 534/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 02 năm 2023 và văn bản 951/VPCP-ĐMDN ngày 08 tháng 02 năm 2024, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến đánh giá cụ thể về phương án xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền theo đề xuất của UBQLV tại điểm 1 nêu trên, để tham mưu, đề xuất về hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2024.

3. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát tài chính đối với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và DATC theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm cả phần vốn của Vinataba và DATC tại Công ty Thực phẩm Miền Bắc.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thảo

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3463/VPCP-DMDN năm 2024 Báo cáo của Bộ Tài chính (11/4/2024) về chậm bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc sang công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3463/VPCP-DMDN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/05/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Thị Thu Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản