Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/VPCP-CN
V/v triển khai các dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nhiệp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Về đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 3151/DKVN- KTĐT-Đ&NLTT ngày 09 tháng 5 năm 2024 báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan hướng dẫn giải quyết dứt điểm về cơ chế mua bán điện của Dự án, giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời, sớm hoàn thiện Nghị định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các dự án lưới điện giải tỏa công suất các dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch

4; phân công một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kịp thời giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác thi công của chủ đầu tư, nhà thầu và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công các dự án, không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hoàn thành trong tháng 5 năm 2024; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành nhiệm vụ để ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Giao Bộ Công Thương đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng công trình, đáp ứng tiến độ vận hành thương mại của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg; các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3457/VPCP-CN năm 2024 triển khai các dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3457/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/05/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản