Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3178/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt VPHC nhiều lần

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời văn bản số 795/HQCT-NV ngày 07/6/2023 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ v/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng.

2. Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt”.

3. Điều 2a Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021) quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với vi phạm hành chính nhiều lần:

“Tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau; thực hiện từng hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, d khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 7 ...Nghị định này trên nhiều tờ khai/chứng từ thuộc hồ sơ hải quan ở các thời điểm đăng ký tờ khai hải quan khác nhau, được phát hiện ở cùng một thời điểm nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi vi phạm hành chính đó”.

4. Điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021) quy định:

“đ) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 7, Điều 8, ..., Điều 25 Nghị định này là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.”

Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trên để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Hoàng Việt Cường;
- Lưu: VT, PC.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Việt Hưng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3178/TCHQ-PC năm 2024 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3178/TCHQ-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/07/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Trần Việt Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản