Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2842/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 190/CTLĐO-TTKT2 ngày 12/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về thuế suất;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 106/2016/QH12 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13) quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5%;

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 10%;

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với phương án xử lý của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng: sản phẩm trứng cá tầm ướp muối được sản xuất theo quy trình chế biến nêu tại công văn số 190/CTLĐO-TTKT2 ngày 12/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, TCHQ, Cục QLGS CST (BTC);
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thị Minh Hiền

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2842/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2842/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/07/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Thị Minh Hiền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản