Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2835/TCT-CS
V/v chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 730/TS-QLTC ngày 26/4/2024 của Cục Thủy sản về hướng dẫn khai lệ phí trước bạ đối với tàu cá thiếu hồ sơ gốc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 71 Luật Thủy sản 2017;

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá;

- Căn cứ điểm a.2 mục 12.2, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ khoản 23 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định lệ phí trước bạ;

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, tàu cá thuộc đối tượng được xem xét miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 23 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Đối với tàu cá không có hồ sơ gốc thì khi có bản sao Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu, cơ quan thuế sẽ làm thủ tục về lệ phí trước bạ để hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh là cơ quan cấp đăng ký tàu cá trên địa bàn. Việc xác định đăng ký và hồ sơ như thế nào để xác định tàu cá được cấp đăng ký quyền sở hữu thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý đăng ký tàu cá, không thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thủy sản được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ QLT DNNCN (TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2835/TCT-CS năm 2024 chính sách lệ phí trước bạ đối với tàu cá thiếu hồ sơ gốc do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2835/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/07/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản