Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/TCT-CS
V/v vướng mắc chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 963/CTBRV-HKDCN ngày 26/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xác định thời gian được miễn tiền thuê đất đối với dự án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 của Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuế đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước);

- Căn cứ Danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư kèm theo (Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư);

Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP) đã có quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đầu tư (theo Danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư từng thời kỳ). Trong đó có quy định cụ thể về các trường hợp, các mức miễn, giảm và trình tự thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ thực tế để xác định thời gian được miễn tiền thuê đất theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị chủ trì báo cáo Văn phòng Chính phủ về các cơ chế ưu đãi đối Khu công nghiệp chuyên sâu) để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCST, Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2834/TCT-CS năm 2024 về vướng mắc chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2834/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/07/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản