Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/BHXH-TST
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân.

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bảo hiểm TNLĐ-BNN), Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới (2.340.000 đồng/tháng) từ ngày 01/7/2024 đối với các nhóm đối tượng sau:

1. Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia BHXH có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

2. Người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là 46.800.000 đồng.

3. Người tham gia BHYT tính mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia BHYT theo hộ gia đình, do người sử dụng lao động đóng.

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Các Bộ: TC, LĐTBXH, YT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- TCT Bưu điện Việt Nam (để p/h);
- TCT Cổ phần Bưu chính Viettel (để p/h);
- TCT Bảo hiểm PVI (để p/h);
- Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2156/BHXH-TST năm 2024 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 2156/BHXH-TST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/07/2024
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Trần Đình Liệu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản