Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/BYT-DP
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;
(Sau đây gọi là các đơn vị)

Tiếp theo công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 và Công văn số 508/BYT-DP ngày 28/01/2022 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, Bộ Y tế đề nghị:

1. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin mRNA (vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc xin do Astrazeneca sản xuất, thời gian tiêm tối thiểu là 03 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

2. Tổ chức thực hiện

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học.

- Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu Lãnh đạo Bộ của đơn vị mình quyết định đối tượng tiêm phù hợp; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, khoa học.

- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.

Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo tại Công văn số 10722/BYT- DP ngày 17/12/2021 và Công văn số 508/BYT-DP ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Y tế ngành;
- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1506/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 1506/BYT-DP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/03/2022
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/03/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản