Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024;

Để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, năng lực học sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi), Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo sâu sát, toàn diện; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, thông suốt; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cho Kỳ thi; thực hiện đúng quy định, quy chế tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông tin, truyền thông phải chủ động, kịp thời, đầy đủ; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xử lý linh hoạt, hiệu quả những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia Kỳ thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo đúng Quy chế thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và triển khai cho toàn ngành Giáo dục tổ chức thực hiện kế hoạch Kỳ thi; việc in sao đề thi tuyệt đối an toàn, chính xác; tổ chức thực hiện các khâu coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn; có các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan; nghiên cứu, dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra và có phương án xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

- Phối hợp, chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

- Chỉ đạo các đơn vị có thí sinh dự Kỳ thi, các Điểm thi có phương án phòng, chống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, úng lụt để thí sinh đi dự thi bảo đảm an toàn.

- Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết, những điểm mới về Kỳ thi, tạo niềm tin, sự đồng thuận của cha, mẹ học sinh và toàn xã hội.

- Chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước, trong và sau Kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Lựa chọn Điểm thi; phối hợp, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi (con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị,...).

- Trên cơ sở công bố kết quả thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phân tích dữ liệu, đối chiếu với kết quả học tập của học sinh để báo cáo, đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

- Là đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi của các cơ quan, ban, ngành; thường xuyên tổng hợp tình hình kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi.

3. Công an tỉnh

- Cử lực lượng Công an tham dự Kỳ thi theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm tính bảo mật, an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi từ khâu nhận đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, vận chuyển đề thi, in sao đề thi; bảo vệ Điểm in sao đề thi, các Điểm thi, Điểm chấm thi; tăng cường phòng, chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch và phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi; phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi; giải tỏa nhanh các khu vực ùn, tắc trong các ngày thi, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên và học sinh đến điểm thi đúng giờ thi quy định; bảo đảm an ninh, trật tự trước cổng các Điểm thi và kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra tại các Điểm thi; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ tại các Điểm thi.

- Kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi tại tỉnh trên không gian mạng.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Cử lực lượng Quân sự tham dự Kỳ thi theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Công an bảo đảm an toàn cho Kỳ thi diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

5. Sở Y tế

- Cử lực lượng y tế tham dự Kỳ thi theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho các trường hợp thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi có vấn đề về sức khỏe.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, triển khai các giải pháp sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các Điểm thi.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng người học vào giáo dục nghề nghiệp theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Thanh tra tỉnh: Chỉ đạo lực lượng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chỉ đạo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính phục vụ Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi tại tỉnh trên không gian mạng.

9. Sở Tài chính: Phối hợp đảm bảo kinh phí tổ chức Kỳ thi và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài chính, chi chế độ cho các lực lượng tham gia tổ chức thực hiện Kỳ thi theo quy định.

10. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo hướng dẫn, phân luồng giao thông; tăng cường lực lượng thanh tra giao thông; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm các tuyến giao thông được thông suốt, nhất là các tuyến đường đang sửa chữa, hay ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên và học sinh đến các điểm thi thuận lợi, đúng giờ.

11. Công ty Điện lực Bắc Giang: Đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ Ban In sao đề thi, các Điểm thi, các Ban Chấm thi và khu vực trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo trong những ngày làm thi; có phương án dự phòng khi mất điện lưới.

12. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng cường thời lượng truyền thông các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Mở chuyên mục riêng giúp thí sinh và người nhà thuận tiện khi tra cứu thông tin liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch truyền thông rộng rãi trong cán bộ, Nhân dân, phụ huynh học sinh, quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tổ chức tốt Kỳ thi; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố, Đài phát thanh các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông để Nhân dân cùng quan tâm, góp sức tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các Điểm thi trên địa bàn quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm do thức ăn, nước uống tại các nhà hàng, quán làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và những người tham gia Kỳ thi; chỉ đạo phối hợp bố trí lực lượng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thông thoáng, tuyệt đối không để tụ tập đông người trước cổng Điểm thi, xung quanh khu vực Điểm thi.

- Chỉ đạo kiểm tra các điều kiện tổ chức Kỳ thi tại các Điểm thi; các cơ quan, đơn vị tại địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở và đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi đến coi thi tại Điểm thi đặt tại địa phương; bảo đảm về an ninh, trật tự, máy phát điện dự phòng trong thời gian diễn ra Kỳ thi tại các khu vực thi.

- Có phương án phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, úng ngập để thí sinh đi dự thi bảo đảm an toàn.

14. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang: Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các chương trình "Thanh niên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi"; hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức thi và công tác bảo đảm trật tự, an toàn trong Kỳ thi

15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng về công tác truyền thông; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác truyền thông trong các tầng lớp Nhân dân, các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, nhất là các bậc phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ của Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Giang;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TH;
- Lưu: VT, KGVX.Trâm.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 5/CT-UBND tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  • Số hiệu: 5/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 24/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
  • Người ký: Mai Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản