Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS117
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng