Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS132
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (không kể thời gian niêm yết công khai 15 ngày).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK và niêm yết công khai kiểm tra hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng