Thủ tục hành chính: Xác nhận đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sỹ - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-145311-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng