Thủ tục hành chính: Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-029684-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng