Thủ tục hành chính: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-259582-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện, Thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện, Thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm nơi có cây cảnh
Thời hạn giải quyết: - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh);
- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên bảng kê cây cảnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng