Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-259568-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại.
- Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi. Thời hiệu của giấy chứng nhận trại nuôi: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng