Thủ tục hành chính: Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được trả lại hoặc bù trừ tiền phí đã nộp đối với trường hợp xe ngừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên (đối với doanh nghiệp cấp giấy kinh doanh vận tải bằng ô tô) - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-BS273
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
- Qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc khi hồ sơ đủ điều kiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn xin tạm dừng lưu hành được ký xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng