Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt) - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-086354-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu.- Nếu người yêu cầu gửi thư qua đường bưu điện thì thời hạn giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng