Thủ tục hành chính: Việc đăng ký hội đoàn tôn giáo đối với những hội đoàn có phạm vi hoạt động trong Tỉnh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Việc đăng ký hội đoàn tôn giáo đối với những hội đoàn có phạm vi hoạt động trong Tỉnh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-067433-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: 45 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng