Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-116248-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, đơn vị tuyển dụng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng