Thủ tục hành chính: Tuyển dụng viên chức - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng viên chức - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-115647-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các đơn vị sự nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các đơn vị sự nghiệp được phân cấp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị sự nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý trực tiếp
Cách thức thực hiện: Người có nhu cầu đăng ký liên hệ mua hồ sơ và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại các đơn vị có thông báo tuyển dụng
Thời hạn giải quyết: Theo quy chế thi tuyển hoặc quy định xét tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng