Thủ tục hành chính: Trở lại quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Trở lại quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252746-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 100 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin thôi quốc tịch nước ngoài.
- Trong thời hạn 70 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng