Thủ tục hành chính: Thôi quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Thôi quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252743-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng