Thủ tục hành chính: Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-BS38
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - TB & Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB & Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động -Thương binh và xã hội huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thôi hưởng trợ cấp; Giấy giới thiệu, kèm theo hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng