Thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-100479-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời hạn, do phụ thuộc vào việc báo giá của nhà cung cấp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự toán
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng