Thủ tục hành chính: Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-224756-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng