Thủ tục hành chính: Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-224760-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động được điều chỉnh, cấp lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng