Thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng Bảo trợ xã hội chuyển từ Tỉnh, Thành phố khác đến Đồng Tháp (áp dụng cho người từ 85 tuổi trở lên) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ đối tượng Bảo trợ xã hội chuyển từ Tỉnh, Thành phố khác đến Đồng Tháp (áp dụng cho người từ 85 tuổi trở lên) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-062621-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng