Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1113
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng