Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1111
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng