Thủ tục hành chính: Thủ tục xin tổ chức hội thảo thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xin tổ chức hội thảo thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-092638-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 phút
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng