Thủ tục hành chính: Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-131576-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng