Thủ tục hành chính: Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-003522-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian tiếp nhận hồ sơ, thủ tục và thông báo kết quả: trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó, thời hạn xử lý tại Sở Ngoại vụ là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng