Thủ tục hành chính: Thủ tục hưởng Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hưởng Bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128770-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng