Thủ tục hành chính: Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công với cách mạng - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công với cách mạng - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-131479-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng chính sách người có công-Sở Lao động - Thương binh Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong buổi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng