Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết tố cáo - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết tố cáo - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-097726-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn thanh tra, tổ công tác, cán bộ thụ lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 - 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng