Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1297
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tố cáo trực tiếp
- Gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Điều 21 Luật tố cáo: thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng