Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-217181-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc; nếu cần xác minh thì thêm 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng