Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An

Số hồ sơ: T-NAN-125272-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế Nghệ An
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng